- Διαφήμιση -

Τελευταία μέρα σήμερα ( ως τις 12 το βράδυ) για την υποβολή μηχανογραφικού για ΙΕΚ

Μέχρι σήμε­ρα τα μεσά­νυ­χτα είναι η προ­θε­σμία υπο­βο­λής του μηχα­νο­γρα­φι­κού δελ­τί­ου για τους υπο­ψή­φιους των πανελ­λα­δι­κών εξετάσεων

Η δήλω­ση γίνε­ται  την ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr του ΥΠΑΙΘ χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας, οι υπο­ψή­φιοι θα πρέ­πει να έχουν ορι­στι­κο­ποι­ή­σει το δελ­τίο τους. Στους υπο­ψη­φί­ους προ­τεί­νε­ται να εκτυ­πώ­σουν ή/και να απο­θη­κεύ­σουν στον υπο­λο­γι­στή τους το ορι­στι­κο­ποι­η­μέ­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό (που θα έχει απο­κτή­σει αυτό­μα­τα και αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου), ώστε ανά πάσα στιγ­μή να μπο­ρούν να δουν τις τελι­κές προ­τι­μή­σεις τους.

Επί­σης για οποια­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρία μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα Λύκειά τους

Την Πέμ­πτη 29–7‑2021 και μέχρι τις 14:00, οι υπο­ψή­φιοι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να δια­γρά­ψουν σχο­λές που δεν επι­θυ­μούν τελι­κά, ενώ η προ­σθή­κη σχο­λών ή η αλλα­γή σει­ράς προ­τι­μή­σε­ων δεν θα είναι δυνα­τή. Στη συνέ­χεια, η ειδι­κή εφαρ­μο­γή θα κλεί­σει και θα αρχί­σει ο έλεγ­χος και η επε­ξερ­γα­σία των προ­τι­μή­σε­ων των υποψηφίων.

Μέσα στην ίδια απο­κλει­στι­κή προ­θε­σμία, δηλα­δή μέχρι και σήμε­ρα Τετάρ­τη 28–7‑2021 τα μεσά­νυ­χτα, με τον ίδιο προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφα­λεί­ας (password), οι υπο­ψή­φιοι μπο­ρούν να υπο­βά­λουν το Παράλ­λη­λο Μηχα­νο­γρα­φι­κό Δελ­τίο (ΠΜΔ) για τα Δημό­σια ΙΕΚ, στην ίδια ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τεχνι­κή Επαγ­γελ­μα­τι­κή Εκπαί­δευ­ση — Κατάρ­τι­ση σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.