- Διαφήμιση -

Ο Πίνακας των αδειοδοτημένων ιδιωτικών ΙΕΚ

Ανα­ζη­τεί­στε εδώ τα αδειο­δο­τη­μέ­να Ιδιω­τι­κά ΙΕΚ όλης της χώρας. Προ­σο­χή κατά την έρευ­νά μας κάποια τηλέ­φω­να δεν έχουν ανα­νε­ω­θεί και δεν λει­τουρ­γούν. Η τελευ­ταία αδειο­δό­τη­ση για τα ΙΕΚ έγι­νε το 2019.

Παρα­θέ­του­με εδώ και τη σχε­τι­κή πληροφόρηση

Σύμ­φω­να με την παρά­γρα­φο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016), που τρο­πο­ποιεί το βασι­κό νομι­κό πλαί­σιο αδειο­δό­τη­σης (ν. 4093/2012 αρ. πρώ­το, παρ. Θ), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσι­κά και νομι­κά πρό­σω­πα), οι οποί­οι κατέ­χουν άδεια Ιδιω­τι­κού Ινστι­τού­του Επαγ­γελ­μα­τι­κής Κατάρ­τι­σης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρου Δια Βίου Μάθη­σης επι­πέ­δου 1 & 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2), επι­και­ρο­ποιούν την άδεια τους ανά διε­τία από το έτος αδειο­δό­τη­σής τους ή το έτος τελευ­ταί­ας επι­και­ρο­ποί­ι­η­σής της αδειάς τους, με τη δια­δι­κα­σία της αναγ­γε­λί­ας του δεύ­τε­ρου και τρί­του εδα­φί­ου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).». Η επι­και­ρο­ποί­η­ση γίνε­ται από τον φορέ­ας αδειο­δό­τη­σης τους, δηλα­δή την Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Επαγ­γελ­μα­τι­κής Εκπαί­δευ­σης, Κατάρ­τι­σης και Διά Βίου Μάθησης.

Για την αναγ­γε­λία Επι­και­ρο­ποί­η­σης ισχύ­ει η προ­θε­σμία που ορί­ζε­ται στη σχε­τι­κή νομο­θε­σία, δηλ.

έως 31 Μαΐου

(προ­σο­χή: κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής στο πρω­τό­κολ­λο του Υπουρ­γεί­ου* και όχι απο­στο­λής) του έτους στο οποίο υπο­χρε­ού­στε να υπο­βάλ­λε­τε την επι­και­ρο­ποί­η­ση. Η υπη­ρε­σία μας έχει ειση­γη­θεί παρά­τα­ση της προ­θε­σμί­ας. Δεν έχει εκδο­θεί από­φα­ση παρά­τα­σης. Σε περί­πτω­ση παρά­τα­σης θα ενη­με­ρω­θεί­τε με ανα­κοί­νω­ση στο Π.Σ. ΙΡΙΣ και στο siteτης Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Επαγ­γελ­μα­τι­κής Εκπαί­δευ­σης Κατάρ­τι­σης και Δια Βίου Μάθη­σης   http://www.gsae.edu.gr/el/. Στη περί­πτω­ση που δεν έχου­με παρά­τα­ση της κατα­λη­κτι­κής ημε­ρο­μη­νί­ας υπο­βο­λής της μέχρι το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο του Μαΐ­ου και δεν υπάρ­χει πλη­ρό­τη­τα των δικαιο­λο­γη­τι­κών λόγω υπαι­τιό­τη­τας των δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών, θα υπο­βά­λε­τε τα υπό­λοι­πα δικαιο­λο­γη­τι­κά που έχε­τε και εν συνε­χεία θα υπο­βά­λε­τε συμπλη­ρω­μα­τι­κά τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που εκκρεμούν.

*Η ημε­ρο­μη­νία πρω­το­κόλ­λη­σης του Υπουρ­γεί­ου της αναγ­γε­λί­ας, απο­δει­κνύ­ει το εμπρό­θε­σμο της. Στην περί­πτω­ση εκπρό­θε­σμης αναγ­γελ­λί­ας ενερ­γο­πο­εί­ται η διά­τα­ξη του ν.4093/2012 αρ. πρώ­το, παρ. Θ, υπο­παρ. Θ4, σύμ­φω­να με την οποία ο φορέ­ας παρα­βιά­ζει τους όρους της χορη­γη­θεί­σας άδειας επί ποι­νή ανά­κλη­σης της άδειας ως διοι­κη­τι­κή κύρωση.”

Δεί­τε τον κατά­λο­γο των ιδιω­τι­κών ΙΕΚ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

φοι­τη­τι­κή ΕΠΙκοινωνία

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.