- Διαφήμιση -

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η ενη­με­ρω­τι­κή πλατ­φόρ­μα i‑loveathens.gr —  hellas2day.gr  και social media today, ζητά­ει συνερ­γά­τες για τη δημο­σιο­γρα­φι­κή της ομά­δα και το τμή­μα πωλή­σε­ων. Απευ­θυ­νό­μα­στε κυρί­ως σε από­φοι­τους δημο­σιο­γρα­φι­κών σχο­λών και τμη­μά­των Επικοινωνίας.
Απο­στεί­λα­τε το βιο­γρα­φι­κό σας στο iloveathens2018@gmail.com ή τηλε­φω­νεί­στε στο 6975865779

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.