- Διαφήμιση -

Τα μπισκότα “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ” στο μουσείο Μπενάκη

Υπόσχεται στον επισκέπτη μία ξενάγηση με άρωμα βουτύρου και γεύση γλυκιά

Το μου­σείο Μπε­νά­κη και η έκθε­ση που φιλο­ξε­νεί παρου­σιά­ζει μέσα από αυτό, όλους τους σημα­ντι­κούς σταθ­μούς της εκα­το­ντά­χρο­νης ιστο­ρί­ας και δρά­σης της οικο­γέ­νειας Παπαδοπούλου.

Η έκθε­ση με τίτλο” Παπα­δο­πού­λου 100: Η ιστο­ρία της εται­ρεί­ας 1922–2022″ εγκαι­νιά­στη­κε από την Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας  Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου και υπό­σχε­ται στον επι­σκέ­πτη μία ξενά­γη­ση με άρω­μα βου­τύ­ρου και γεύ­ση γλυκιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Μου­σεία Συλ­λο­γές Εκθέ­σεις σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.