- Διαφήμιση -

10 Οκτωβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: «Η Ψυχική Υγεία είναι Παγκόσμιο Δικαίωμα»

Κάθε χρό­νο στις 10 Οκτω­βρί­ου γιορ­τά­ζου­με την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ψυχι­κής Υγεί­ας, με το φετι­νό θέμα να είναι «Η Ψυχι­κή Υγεία είναι Παγκό­σμιο Δικαί­ω­μα». Ας την κατα­στή­σου­με παγκό­σμια προ­τε­ραιό­τη­τα και ας δρά­σου­με επει­γό­ντως, ώστε όλοι, παντού, να έχουν πρό­σβα­ση σε ποιο­τι­κή φρο­ντί­δα ψυχι­κής υγείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.