- Διαφήμιση -

Επαναπατρίστηκαν 90 Έλληνες από το Ισραήλ

Επα­να­πα­τρί­στη­καν την Τρί­τη (10/10) ακό­μη 90 Έλλη­νες επι­σκέ­πτες που βρί­σκο­νταν στο Ισρα­ήλ, την στιγ­μή που η Χαμάς εξα­πέ­λυ­σε τις πρώ­τες επι­θέ­σεις. Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση, για αύριο 11/10 έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί πτή­ση για τους Έλλη­νες που ζουν μόνι­μα στο Ισρα­ήλ και επι­θυ­μούν για τον επα­να­πα­τρι­σμό τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.