- Διαφήμιση -

Ιός Δυτικού Νείλου: 5 νέα κρούσματα και ένας ακόμη θάνατος την τελευταία εβδομάδα

Από την αρχή της περιό­δου 2023, μέχρι τις 10 Οκτω­βρί­ου, έχουν δια­γνω­στεί και διε­ρευ­νη­θεί συνο­λι­κά 157 εγχώ­ρια κρού­σμα­τα λοί­μω­ξης από τον ιό του Δυτι­κού Νεί­λου στην Ελλά­δα, εκ των οποί­ων τα 115 κρού­σμα­τα παρου­σί­α­σαν εκδη­λώ­σεις από το Κεντρι­κό Νευ­ρι­κό Σύστη­μα (ΚΝΣ, εγκε­φα­λί­τι­δα ή/και μηνιγ­γί­τι­δα ή/και οξεία χαλα­ρή παρά­λυ­ση) και 42 κρού­σμα­τα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδη­λώ­σεις από το ΚΝΣ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.