- Διαφήμιση -

Dentist Pass: Εκπνέει στις 22 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Οι γονείς που θέλουν να εντά­ξουν τα παι­διά τους στο πρό­γραμ­μα προ­λη­πτι­κής οδο­ντια­τρι­κής φρο­ντί­δας του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας μπο­ρούν να να υπο­βάλ­λουν αίτη­ση στο Dentist Pass μέχρι και τις 22 Οκτω­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.