- Διαφήμιση -

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν 2.026 προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, προ­σλαμ­βά­νο­νται 2.026 εκπαι­δευ­τι­κοί ΕΕΠ και ΕΒΠ ως προ­σω­ρι­νοί ανα­πλη­ρω­τές με σχέ­ση εργα­σί­ας Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου Ορι­σμέ­νου Χρό­νου και πλή­ρες ωρά­ριο για τη φετι­νή σχο­λι­κή χρονιά.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.