- Διαφήμιση -

Dentist Pass: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων – Οι δικαιούχοι

Μέχρι και τις 22 Δεκεμ­βρί­ου 2023 παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων για το πρό­γραμ­μα Dentist pass, προ­κει­μέ­νου να ωφε­λη­θεί ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός παιδιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.