- Διαφήμιση -

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πατατάκια λόγω υψηλών συγκεντρώσεων καψαϊκίνης

Ο ΕΦΕΤ ανα­κα­λεί πατα­τά­κια που δια­τί­θε­νται προς πώλη­ση στην ελλη­νι­κή αγο­ρά, καθώς περιέ­χουν υψη­λές συγκε­ντρώ­σεις καψαϊ­κί­νης και μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σουν προ­βλή­μα­τα στην υγεία των καταναλωτών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.