- Διαφήμιση -

«Ελαττώστε τις μετακινήσεις, αποφύγετε την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους» – Προ των πυλών νέο κύμα αφρικανικής σκόνης

Η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη επι­στρέ­φει και μαζί της οι απο­πνι­κτι­κές συν­θή­κες, με τις οποί­ες όλοι βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­ποι στα τέλη Απρι­λί­ου. Γι’ αυτό, πρέ­πει να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά την εξέ­λι­ξη του φαι­νο­μέ­νου, ειδι­κά όσοι ανή­κουν στις ευπα­θείς ομάδες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.