- Διαφήμιση -

Πού θα γίνουν την Κυριακή (04/07) δωρεάν rapid test

Τα 40 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια

Την Κυρια­κή (04/07) Κινη­τές Ομά­δες Υγεί­ας (ΚΟΜΥ) του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) θα βρί­σκο­νται σε κεντρι­κά σημεία σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια, όπου θα πραγ­μα­το­ποιού­νται δωρε­άν rapid test για όλους τους πολίτες.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.