- Διαφήμιση -

ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος σιδήρου

Την ανά­κλη­ση της παρ­τί­δας  19723 του φαρ­μα­κευ­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος VIOFER PS.OR.SOL 300mg/15g (συμπλή­ρω­μα σιδή­ρου), απο­φά­σι­σε σήμε­ρα Πέμ­πτη ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων (ΕΟΦ) …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.