- Διαφήμιση -

Έρχονται 14 νέες μονάδες Ψυχικής Υγείας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τις προ­κη­ρύ­ξεις δια­γω­νι­σμών για 14 δομές, που θα παρέ­χουν δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες και θα χρη­μα­το­δο­τη­θούν από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας «Ελλά­δα 2.0», υπέ­γρα­ψε ο Υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας αρμό­διος για θέμα­τα Ψυχι­κής Υγεί­ας και Εξαρ­τή­σε­ων, Δημή­τριος Βαρτζόπουλος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ΨΥΧΙΚΗ εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.