- Διαφήμιση -

Φόβοι για τη δημόσια Υγεία: Κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου κρού­ουν οι επι­στή­μο­νες για το νερό που έχει συσ­σω­ρευ­θεί από τις πλημ­μύ­ρες. Υπάρ­χει φόβος για τη δημό­σια υγεία καθώς ίσως φέρουν μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες και ιούς, ενώ ενδέ­χε­ται να προ­σελ­κύ­σουν και μεγά­λο αριθ­μό κουνουπιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.