- Διαφήμιση -

Κορωνοϊός: Συστάσεις του ΕΟΔΥ για το άνοιγμα των σχολείων

Την τήρη­ση βασι­κών μέτρων προ­φύ­λα­ξης από τον κορω­νο­ϊό από καθη­γη­τές, μαθη­τές και λοι­πό προ­σω­πι­κό προ­τεί­νει ο ΕΟΔΥ ενό­ψει του ανοίγ­μα­τος των σχο­λεί­ων μετά τις δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρωτοχρονιάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.