- Διαφήμιση -

Το εντυπωσιακό γκράφιτι στο Τζάνειο

Η νοσοκόμα με το λευκό τριαντάφυλλο

Ένα εντυ­πω­σια­κό γκρά­φι­τι στο Τζά­νειο νοσο­κο­μείο, τιμά και λέει με το δικό του «ευχα­ρι­στώ» τους υγειο­νο­μι­κούς τους πραγ­μα­τι­κούς ήρω­ες της παν­δη­μί­ας που μάχο­νται καθη­με­ρι­νά κατά του κορονοϊού.

Το τερά­στιο γκρά­φι­τι καλύ­πτει τη μια πλευ­ρά του κτι­ρί­ου που βρί­σκε­ται επί των οδών Αφε­ντού­λη και Ζαννή.

Στην τοι­χο­γρα­φία απο­τυ­πώ­νε­ται το πρό­σω­πο μιας νοσο­κό­μας που φορά­ει την προ­στα­τευ­τι­κή της πρά­σι­νη στο­λή όπως επί­σης και τη μάσκα της, κρα­τώ­ντας ένα λευ­κό τριαντάφυλλο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.