- Διαφήμιση -

Σαλέπι: Ένα όπλο ενάντια στις ιώσεις

Σαλέ­πι ονο­μά­ζε­ται το ποώ­δες φυτό Orchis mascula ή αλλιώς σερ­νι­κο­βό­τα­νο, αλλά και το άλευ­ρο που λαμ­βά­νε­ται από τη συγκε­κρι­μέ­νη οικο­γέ­νεια φυτών. Είναι γνω­στό κυρί­ως στην Ανα­το­λή και τη Νότια Ευρώ­πη για τις φαρ­μα­κευ­τι­κές αλλά και θερ­μα­ντι­κές του ιδιότητες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.