- Διαφήμιση -

Τα οφέλη και οι θεραπευτικές ιδιότητες της Ρίγανης!

Η ρίγα­νη είναι το βότα­νο το οποίο μπο­ρείς να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις φρέ­σκο ή ξηρό και ανή­κει στην οικο­γέ­νεια των λαμιω­δών αγγειό­σπερ­μων δικό­τυ­λων φυτών. Χιλιά­δες χρό­νια πριν τη χρη­σι­μο­ποιού­σαν σαν βότα­νο λόγο των θερα­πευ­τι­κών ιδιο­τή­των της, και σαν υλι­κό σαν μαγεί­ρε­μα. Δίνει γεύ­ση και άρω­μα στα φαγη­τά ιδι­κά στην σού­βλα, ενώ έχει πολ­λά οφέ­λη και για την υγεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.