- Διαφήμιση -

Τα παραμορφωμένα παιδιά της Θαλιδομίδης. Το φαρμακευτικό σκάνδαλο της γερμανικής εταιρείας που κατασκεύασε αντιεμετικό για τις έγκυες

Η συγγνώμη άργησε 50 χρόνια...

Στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ‘50 και στις αρχές του ’60 ξέσπα­σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα φαρ­μα­κευ­τι­κά σκάν­δα­λα όλων των εποχών.
Περί τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1950 άρχι­σαν να γεν­νιού­νται στη Ευρώ­πη παι­διά με σοβα­ρές δυσπλα­σί­ες των άκρων και των εσω­τε­ρι­κών οργά­νων. Αρχι­κά υπαί­τια για τις γεν­νή­σεις αυτές κρί­θη­κε η πυρη­νι­κή ενέρ­γεια, έπει­τα όμως απο­δεί­χθη­κε πως οι σοβα­ρές αυτές ασθέ­νειες οφεί­λο­νταν σε ένα ηρε­μι­στι­κό φάρ­μα­κο που δινό­ταν κατά κόρον σε γυναί­κες κατά τη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης: τη θαλιδομίδη.
Το φάρ­μα­κο Contergan παρα­σκευά­στη­κε στη Δυτι­κή Γερ­μα­νία από την εται­ρία Grünenthal και περιεί­χε την ουσία θαλι­δο­μί­δη, μια ουσία που ευθύ­νε­ται για δεκά­δες χιλιά­δες παρα­μορ­φώ­σεις σε νεο­γέν­νη­τα. Η ουσία είχε κατα­χω­ρη­θεί από το 1954 στον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας και το 1957 το φάρ­μα­κο βγή­κε στην αγο­ρά παγκο­σμί­ως, ως υπο­κα­τά­στα­το των βαρβιτουρικών.
Τα πει­ρά­μα­τα που είχαν γίνει σε ζώα και στη συνέ­χεια σε ανθρώ­πους δεν είχαν δεί­ξει ιδιαί­τε­ρες παρε­νέρ­γειες. Επρό­κει­το για ένα ηρε­μι­στι­κό – υπνω­τι­κό που όμως είχε κρι­θεί κατάλ­λη­λο και για χρή­ση από εγκύ­ους, για την ανα­κού­φι­ση της ναυ­τί­ας κατά τους πρώ­τους μήνες της κύησης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Υγεία σήμε­ρα Health today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.