- Διαφήμιση -

Τα πολύτιμα οφέλη τις μαύρης σταφίδας

Οι μαύ­ρες στα­φί­δες καλ­λιερ­γού­νται κυρί­ως στην Κοριν­θία. Γι’ αυτό και είναι γνω­στή αυτή η ποι­κι­λία παγκο­σμί­ως ως Κοριν­θια­κή στα­φί­δα ή Currants. Οι μαύ­ρες στα­φί­δες είναι απλά το τελι­κό προ­ϊ­όν που προ­κύ­πτει από την απο­ξή­ραν­ση μαύ­ρου στα­φυ­λιού (με κου­κού­τσι) στον ήλιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.