- Διαφήμιση -

Καιρός: Ισχυρά κατά τόπους τα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά του meteo.gr, οι τοπι­κές βρο­χές και καται­γί­δες που σημειώ­νο­νται από την αρχή του εικο­σι­τε­τρα­ώ­ρου σε Μακε­δο­νία, Ήπει­ρο και Ιόνιο, στα­δια­κά θα ενι­σχυ­θούν, ενώ παράλ­λη­λα θα επε­κτα­θούν σε Θεσ­σα­λία και Θρά­κη, αλλά και σε τμή­μα­τα των υπο­λοί­πων ηπει­ρω­τι­κών, στα ορει­νά της Κρή­της και ενδε­χο­μέ­νως σε νησιά του Αιγαίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.