- Διαφήμιση -

Θερμοκρασίες μέχρι και 47 βαθμούς Κελσίου έως την Πέμπτη!

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Σε τοπι­κό επί­πε­δο, λόγω του ανα­γλύ­φου της χώρας και των μετα­βο­λών της διεύ­θυν­σης του ανέ­μου, οι θερ­μο­κρα­σί­ες ενδέ­χε­ται να φτά­σουν τους 46–47 βαθ­μούς Κελ­σί­ου έως την Πέμπτη.

Μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες 42 έως 43 βαθ­μών Κελ­σί­ου κατά μέσο όρο ανα­μέ­νο­νται σήμε­ρα στη χώρα, σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Ωστό­σο, από τη Δευ­τέ­ρα η τρο­φο­δό­τη­ση θερ­μών αερί­ων μαζών από την Αφρι­κή ανα­μέ­νε­ται να εντα­θεί. Έτσι η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει περαι­τέ­ρω αισθη­τή άνο­δο και μέχρι την Πέμ­πτη θα επι­κρα­τή­σουν συν­θή­κες ακραί­ου καύ­σω­να, οι οποί­ες θα είναι πολύ δυσμε­νείς για τον πλη­θυ­σμό, γι’ αυτό συστή­νε­ται ιδιαί­τε­ρη προσοχή.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.