- Διαφήμιση -

Αεροδρόμιο στη Λευκωσία;

Στην επί­ση­μη εφη­με­ρί­δα της Κυπρια­κής  Δημο­κρα­τί­ας ανα­φέ­ρε­ται η από­φα­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (30ης Ιου­λί­ου) για την  υπό όρους χορή­γη­ση  άδειας για ανά­πτυ­ξη θεμα­τι­κού πάρ­κου — κέντρου πολ­λα­πλού αθλητικού/ψυχαγωγικού χαρα­κτή­ρα στη δυτι­κή Λευ­κω­σία. Η ανά­πτυ­ξη αφο­ρά συγκε­κρι­μέ­να στις κοι­νό­τη­τες Αγί­ου Ιωάν­νη Μαλού­ντας και Μένοικου.

Θυμί­ζου­με ότι η  αίτη­ση την υπέ­βαλ­λε η εται­ρεία Τ.Ρ. Mediterranean Adventures Ltd και σύμ­φω­να με αυτή την  μελέ­τη εκτί­μη­σης επι­πτώ­σε­ων στο περι­βάλ­λον που υπο­βλή­θη­κε στο Τμή­μα Περι­βάλ­λο­ντος, ανά­με­σα στις εγκα­τα­στά­σεις που θα δημιουρ­γη­θούν στο πλαί­σιο της προ­τει­νό­με­νης ανά­πτυ­ξης, βρί­σκε­ται και αεροδρόμιο.

Το αερο­δρό­μιο είχε κατα­στρα­φεί το 1974 μετά από συνε­χή βομ­βαρ­δι­σμό των τουρ­κι­κών αερο­πλά­νων. Η Λευ­κω­σία προ­έ­βα­λε σημα­ντι­κή αντί­στα­ση κατά των Τούρ­κων εισβο­λέ­ων, οι οποί­οι δεν κατόρ­θω­σαν να περά­σουν στο νότιο τμή­μα της πόλης. Κατά την επι­δρο­μή αυτή και στις μάχες που ακο­λού­θη­σαν μετα­ξύ άλλων είχαν κατα­στρα­φεί  πολ­λά κτί­ρια, νοσο­κο­μεία και άλλες υπο­δο­μές εκτός του αεροδρομίου

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.