- Διαφήμιση -

Βόλτα στην Αγία Παρασκευή Αττικής

Καθαρός αέρας, αίσθηση εξοχής

Δύσκο­λο να το φαντα­στεί κανείς αλλά μόλις λίγες δεκα­ε­τί­ες πίσω, η Αγία Παρα­σκευή ήταν εξο­χή. Το όνο­μα του δήμου οφεί­λε­ται στην ομώ­νυ­μη εκκλη­σία επί της Λεω­φό­ρου Μεσο­γεί­ων. Αρχι­κά ήταν ένα μικρό ξωκ­κλή­σι, με εμβα­δόν μικρό­τε­ρο από 40 τ.μ. στην άκρη ενός χωμα­τό­δρο­μου σε ένα περι­φραγ­μέ­νο οικό­πε­δο 4 στρεμ­μά­των. Το 1963 γίνε­ται πλέ­ον δήμος και η αστι­κο­ποί­η­ση συνε­χί­ζει με γορ­γούς ρυθμούς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόρειος Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.