- Διαφήμιση -

Εκδρομή στην μεγαλύτερη λίμνη της Μακεδονίας

Εικόνες υπέροχες, που σε ηρεμούν και γαληνεύουν την ψυχή σου

Ένα υπέ­ρο­χο φυσι­κό τοπίο που μοιά­ζει με πίνα­κα ζωγρα­φι­κής φτιαγ­μέ­νο από τα χρώ­μα­τα κάθε επο­χής. Αυτό αντι­κρύ­ζει όποιος βρί­σκε­ται στη Βόλ­βη Είναι η μεγα­λύ­τε­ρη λίμνη της Μακε­δο­νί­ας και η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη της Ελλά­δας.  Η δημιουρ­γία της απο­δί­δε­ται σε τεκτο­νι­κή δραστηριότητα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.