- Διαφήμιση -

Αίγυπτος: Μνημόσυνο για τον θάνατο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.
Μνη­μό­συ­νο τελέ­στη­κε σιις 11 Σεπτεμ­βρί­ου 2021 στη μνή­μη του αδι­κο­χα­μέ­νου Πατριάρ­χου Αλε­ξαν­δρεί­ας Πέτρου και της συνο­δεί­ας του, με το μοι­ραίο Σινούκ την 11η Σεπτεμ­βρί­ου του 2004 πριν φτά­σει στο Άγιον Όρος. Το μνη­μό­συ­νο τέλε­σε στην καϊ­ρι­νή παροι­κία ο Πατριάρ­χης Αλε­ξαν­δρεί­ας Θεό­δω­ρος ακο­λου­θώ­ντας τον μακα­ρι­στό Πατριάρ­χη σε ένα προ­σκύ­νη­μα στο «Περι­βό­λι της Πανα­γιάς», την Αθω­νι­κή Πολι­τεία, που δεν πρό­λα­βε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ποτέ, βυθί­ζο­ντας τότε στη θλί­ψη την Ορθο­δο­ξία και τον Ελληνισμό.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αίγυ­πτος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.