- Διαφήμιση -

Με προορισμό το μαγικό Πωγώνι της Ηπείρου

Σε κάθε γωνιά, υπάρχουν δείγματα μιας ζωντανής και όμορφης φύσης

Το υγρό κλί­μα και τα γεω­λο­γι­κά κοι­λώ­μα­τα, η πλού­σια βλά­στη­ση και τα κατα­κά­θα­ρα νερά των ποτα­μών συν­θέ­τουν ένα τοπίο ιδιαί­τε­ρης ομορ­φιάς. Σε κάθε γωνιά, υπάρ­χουν δείγ­μα­τα μιας ζωντα­νής και όμορ­φης φύσης, όπως είναι συστά­δες των δρυών που γεμί­ζουν με μανι­τά­ρια και σπά­νια ή εντυ­πω­σια­κά λου­λού­δια το φθι­νό­πω­ρο και την άνοι­ξη. Τέτοιες ομορ­φιές βρί­σκο­νται πολύ κοντά σε οικι­σμούς ή σε δρό­μους, και περι­μέ­νουν το φυσιο­λά­τρη να τις (ξανά) ανακαλύψει.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Πωγώ­νι σήμε­ρα Pogoni today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.