- Διαφήμιση -

Σταμάτης Σπανουδάκης — Καρδιές για όλους

Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Παρασκευή 17/9/2021, ώρα 21:00, μία συναυλία υπέρ του ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού φορέα «Coeurs pour Tous Hellas» για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια.

«Τι ωραία που θα ‘ταν να ζού­σα­με σε έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρω­ποι θα κάνα­με αυτό που κάνουν οι “Coeurs pour tous”!

Να προ­σφέ­ρα­με δηλα­δή, αφι­λο­κερ­δώς, μέρος από τον χρό­νο μας καθώς και το ταλέ­ντο και την γνώ­ση μας, γι’ αυτούς που τόσο τα χρειάζονται.

Η αγά­πη είναι για μένα η μεγα­λύ­τε­ρη κινη­τή­ριος δύνα­μη. Με αυτήν την περί αγά­πης, λίγο αφε­λή στα μάτια των πολ­λών, κου­βέ­ντα, περ­νάω στην μου­σι­κή, την κατ’ εξο­χήν γλυ­κιά και άπια­στη φανέ­ρω­ση της αγά­πης, για να σας πω τι σημαί­νει για μένα, ελπί­ζω και για εσάς, αυτή η συναυλία.

Θα μου πεί­τε, γίνο­νται όλα αυτά σε μια συναυ­λία; Όχι βέβαια! Αλλά όπως ένα παι­δί μας κλεί­νει παι­χνι­διά­ρι­κα το μάτι, έτσι κι αυτή η συναυ­λία ίσως βάλει για λίγο το μυα­λό μας σε μια υπέρ­λο­γη διά­στα­ση. Τα υπό­λοι­πα είναι στο χέρι σας.

Εγώ με την μου­σι­κή, τους στί­χους μου και τους αγα­πη­μέ­νους μου­σι­κούς και χορω­δούς, μόνο αυτό προ­σπα­θώ να πετύχω.

Ψηλά το κεφά­λι, Έλλη­νες!»

Στα­μά­της Σπανουδάκης

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μου­σι­κή σήμε­ρα Music today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.