- Διαφήμιση -

Απεβίωσε ο Ανέστης Γανωτάκης

Η Ομογένεια της Βοστώνης έχασε έναν επιφανή διανοούμενο των Γραμμάτων

Η Ομο­γέ­νεια της Βοστώ­νης έχα­σε έναν επι­φα­νή δια­νο­ού­με­νο των Γραμ­μά­των, της γνώ­σης και της παι­δεί­ας, τον Ανέ­στη Γανω­τά­κη, ο οποί­ος ήταν αφο­σιω­μέ­νο μέλος της Εκκλη­σί­ας και έτρε­φε μεγά­λη αγά­πη για κάθε τι το ελληνικό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.