- Διαφήμιση -

Κωνσταντινούπολη: Εγκρίθηκε το έργο αποκατάστασης του ελληνικού ορφανοτροφείου

Ο Λάκης Βίγκας, ο συντο­νι­στής του έργου της απο­κα­τά­στα­σης, είπε ότι οι εργα­σί­ες θα ξεκι­νή­σουν στο τέλος του έτους μετά την έγκρι­ση που δόθη­κε στις 25 Αυγού­στου για την απο­κα­τά­στα­ση του ορφα­νο­τρο­φεί­ου, που θεω­ρεί­ται το μεγα­λύ­τε­ρο ξύλι­νο κτί­ριο στην Ευρώπη.

Δηλώ­νο­ντας ότι θέλει να περά­σει στην επό­με­νη φάση το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό, ο Βίγκας είπε…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.