- Διαφήμιση -

Αυστραλία: Σειρά επετειακών γραμματοσήμων, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ένωσε τις δυνάμεις της με τα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία

Η Ιερά Αρχιε­πι­σκο­πή Αυστρα­λί­ας ένω­σε τις δυνά­μεις της με τα Αυστρα­λια­νά Ταχυ­δρο­μεία, με αφορ­μή την επέ­τειο των 200 ετών από την έναρ­ξη της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης το 1821, και από κοι­νού προ­χώ­ρη­σαν στην έκδο­ση μιας επε­τεια­κής σει­ράς γραμ­μα­το­σή­μων.

Πρό­κει­ται για τέσ­σε­ρα γραμ­μα­τό­ση­μα όπου απει­κο­νί­ζο­νται ισά­ριθ­μες ηρω­ι­κές μορ­φές κλη­ρι­κών της Ορθο­δό­ξου Εκκλη­σί­ας, οι οποί­οι αγω­νί­στη­καν για την ελευ­θε­ρία της Ελλάδας:

  • ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος Ε´, εθνο­μάρ­τυ­ρας και άγιος της Ορθο­δό­ξου Εκκλησίας
  • ο Μητρο­πο­λί­της Παλαιών Πατρών Γερμανός
  • ο Επί­σκο­πος Σαλώ­νων Ησαΐας
  • ο Αρχι­μαν­δρί­της Γρη­γό­ριος Δικαί­ος – Φλέσ­σας (Παπα­φλέσ­σας).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.