- Διαφήμιση -

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τα Euro 2024 και 2028

Τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου συγκαταλέγονται στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως

Η Δημό­σια Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση, επι­διώ­κο­ντας να είναι παρού­σα σε όλα τα μεγά­λα αθλη­τι­κά γεγο­νό­τα και αξιο­ποιώ­ντας την εμπει­ρία και την παρά­δο­σή της στις μετα­δό­σεις των σπου­δαιό­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­κών διορ­γα­νώ­σε­ων, θα απο­τε­λέ­σει το “σπί­τι” των επό­με­νων δύο διορ­γα­νώ­σε­ων UEFA EURO, που θα διε­ξα­χθούν το 2024 και το 2028», ανα­φέ­ρε­ται σε ανακοίνωση…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.