- Διαφήμιση -

Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών και η ιστορία του

Το εμβληματικό κτήριο και η ιστορία του

Πριν από περί­που 80 χρό­νια, εκεί που βρί­σκε­ται σήμε­ρα η πλα­τεία Κοτζιά υπήρ­χε ένα κτή­ριο μονα­δι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής το οποίο είχε μια πολύ σύντο­μη ιστο­ρία. Κι αυτό για­τί κατά­φε­ρε σε μισό αιώ­να να κατα­σκευα­στεί, να κάνει εγκαί­νια και να κατεδαφιστεί.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.