- Διαφήμιση -

Δρ Ελίζα Κονοφάγου. Εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ

Δρ Ελίζα Κονοφάγου, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης

Μια Ελλη­νί­δα συγκα­τα­λέ­γε­ται στα μέλη της Εθνι­κής Ακα­δη­μί­ας Ιατρι­κής των ΗΠΑ (National Academy of Medicine). Πρό­κει­ται για μια από τις υψη­λό­τε­ρες δια­κρί­σεις που απο­νέ­μο­νται στον τομέα της Ιατρικής.

H Eλί­ζα Κονο­φά­γου σπού­δα­σε στο Παρί­σι Βιο­φυ­σι­κή και Φυσι­κο­χη­μεία και πήγε για μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στη Βιοϊ­α­τρι­κή Τεχνο­λο­γία στο Λον­δί­νο, έκα­νε διδα­κτο­ρι­κό στη Βιοϊ­α­τρι­κή Τεχνο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο του Χιού­στον στο Τέξας και ακο­λού­θως στην Ιατρι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Χάρ­βαρντ, όπου και έλα­βε θέση λέκτορα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.