- Διαφήμιση -

Έλληνες μετανάστες το 1955 στον Καναδά

Άνεργοι, Πεινασμένοι, Απογοητευμένοι

Για τους σχε­δόν 600 και­νουρ­γιο­φερ­μέ­νους μετα­νά­στες από την Ευρώ­πη ο Κανα­δάς, η γη της αφθο­νί­ας, έχει γίνει ένας παγω­μέ­νος και τρο­μα­κτι­κός τελευ­ταί­ος σταθ­μός, όπου η απο­γο­ή­τευ­ση έχει αντι­κα­τα­στή­σει την ελπίδα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Κεμπέκ σήμε­ρα- Καναδάς

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.