- Διαφήμιση -

Οι Έλληνες της Κάτω Ιταλίας

Ο ξεχασμένος ελληνισμός της Κάτω Ιταλίας

Με τον συνο­λι­κό πλη­θυ­σμό τους να εκτι­μά­ται στις 80.000, οι Γκρί­κοι θεω­ρού­νται ενα­πο­μεί­να­ντες πλη­θυ­σμοί των ελλη­νι­κών αποι­κιών της αρχαιό­τη­τας, της Μεγά­λης Ελλά­δας (Magna Graecia) τον 8ο αιώ­να π.Χ. και μετέ­πει­τα της Βυζα­ντι­νής Αυτοκρατορίας.

Το όνο­μα Γκρί­κοι προ­έρ­χε­ται από την αρχαία ελλη­νι­κή φυλή των Γραι­κών, με το όνο­μα των οποιών χαρα­κτη­ρί­ζο­νται πλέ­ον όλοι οι Έλλη­νες στις περισ­σό­τε­ρες γλώσ­σες (Greek) ήδη από την επο­χή των Ρωμαίων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κάτω Ιτα­λία σήμερα

Η Ιτα­λία σήμε­ρα Italy today

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.