- Διαφήμιση -

Καλοπαναγιώτης — Από τα πιο όμορφα χωριά της Κύπρου, διαθέτει ιαματικές πηγές, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πανοραμική θέα στην κοιλάδα

Πόλος έλξης και σήμα κατατεθέν του χωριού είναι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή

Είναι ιδα­νι­κό για αγρο­του­ρι­σμό αφού βρί­σκε­ται σε ένα γαλή­νιο φυσι­κό τοπίο. Πρό­κει­ται για ένα ορει­νό χωριό που σου προ­σφέ­ρει τα πάντα. Ξεκού­ρα­ση, δια­μο­νή, φαγη­τό, διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, σαφά­ρι με τετρά­τρο­χες μοτο­συ­κλέ­τες ακό­μη και σπα. Οπό­τε, όπως αντι­λαμ­βά­νε­σαι υπάρ­χουν πολ­λά που μπο­ρείς να δεις και να κάνεις στο ορει­νό αυτό θέρε­τρο και άλλοι τόσοι οι λόγοι που επι­βάλ­λε­ται να πας.

Όταν λοι­πόν επι­σκε­φθείς το χωριό, μην παρα­λεί­ψεις να δεις το μονα­στή­ρι του Αγί­ου Ιωάν­νη του Λαμπα­δι­στή. Bρί­σκε­ται στην ανα­το­λι­κή όχθη του Σέτρα­χου ποτα­μού απέ­να­ντι από την παλαιά γει­το­νιά του χωριού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.