- Διαφήμιση -

Όλα έτοιμα για τον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ολοκληρώνονται οι εγγραφές στις 25/10

Όλα είναι έτοι­μα για τη μεγά­λη επι­στρο­φή του 38ου Αυθε­ντι­κού Μαρα­θω­νί­ου Αθή­νας, ο οποί­ος θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 13–14 Νοεμ­βρί­ου, με Μεγά­λο Χορη­γό τον ΟΠΑΠ. Στο κορυ­φαίο αθλη­τι­κό γεγο­νός, που επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά ύστε­ρα από έναν χρό­νο απου­σί­ας, θα συμ­με­τά­σχουν συνο­λι­κά 30.000 δρο­μείς από όλο τον κόσμο, τηρώ­ντας όλα τα υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολλα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.