- Διαφήμιση -

Νεράιδα — Δολόπων … Ένας μικρός πανέμορφος ορεινός οικισμός

Ξαποσταίνει κάτω από τις θρυλικές κορφές των Αγράφων

Η Νεράι­δα ή Σπι­νά­σα από τους παλαιο­τέ­ρους του ορει­νού όγκου που απα­γκιά­ζει σε υψό­με­τρο 850μ.Σήμερα ανή­κει διοι­κη­τι­κά στον δήμο Καρ­δί­τσας ενώ παλαιό­τε­ρα υπα­γό­ταν στην Ευρυ­τα­νία και ήταν μέχρι τα χρό­νια του μεσο­πο­λέ­μου ένα ακμά­ζον χωριό με περί­που 1000 μόνι­μους κάτοικους .

Αν οι ταξι­διω­τι­κές ανα­ζη­τή­σεις σας σας οδη­γή­σουν στα πανέ­μορ­φα και επι­βλη­τι­κά Άγρα­φα, αξί­ζει να πάτε ως τη Νεράι­δα για να επι­σκε­φθεί­τε το μικρό, αλλά τόσο πλού­σιο σε εκθέ­μα­τα, μνή­μες και συναι­σθή­μα­τα, μουσείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.