- Διαφήμιση -

Καπετανιανά Ηρακλείου — Ένας επίγειος παράδεισος

Χτισμένα σε μια πραγματικά προνομιούχα θέση, σε ένα φυσικό «μπαλκόνι» με απέραντη θέα στο Λιβυκό πέλαγος

Τα Καπε­τα­νια­νά είναι ορει­νό χωριό της Κοι­νό­τη­τος Στα­βιών του Δήμου Γορ­τύ­νης στην Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Ηρα­κλεί­ου της Κρή­της. Βρί­σκε­ται στο νότιο μέρος του νομού και αμφι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­νο στις πλα­γιές των Αστε­ρου­σί­ων, σε υψό­με­τρο περί­που 750 μέτρων. Απέ­χει μέσω του οδι­κού δικτύ­ου 70,7 χιλιό­με­τρα από το Ηρά­κλειο και 21 χιλιό­με­τρα από την κωμό­πο­λη του Ασημίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.