- Διαφήμιση -

Κάθηκας — Πάφος

Το χωριό με τις πολλές ταβέρνες

Το παρα­δο­σια­κό χωριό της επαρ­χί­ας Πάφου είναι κτι­σμέ­νο στο ορο­πέ­διο της Λαό­νας, σε υψό­με­τρο περί­που 700 μέτρων και κατοι­κεί­ται από τα αρχαία χρό­νια. Ο Κάθη­κας προ­σφέ­ρε­ται για αγρο­του­ρι­σμό, λόγω του ήσυ­χου περι­βάλ­λο­ντός του και του εξαι­ρε­τι­κού κλί­μα­τος που δια­θέ­τει: δρο­σε­ρό, χωρίς υγρα­σία το καλο­καί­ρι και ψυχρό το χει­μώ­να. Δια­τη­ρεί παράλ­λη­λα την παρα­δο­σια­κή γοη­τεία του με παλιές πέτρι­νες κατοι­κί­ες που χρο­νο­λο­γού­νται περισ­σό­τε­ρο από έναν αιώ­να και χρη­σι­μεύ­ουν ως χαρα­κτη­ρι­στι­κά δείγ­μα­τα της λαϊ­κής αρχιτεκτονικής.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.