- Διαφήμιση -

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη

Γνωστό και ως Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων

Το Μου­σείο Ελλη­νι­κής Ιστο­ρί­ας Παύ­λου Βρέλ­λη, επί­σης γνω­στό και ως Μου­σείο Κέρι­νων Ομοιω­μά­των, βρί­σκε­ται στην περιο­χή των Ιωαν­νί­νων στην Ήπει­ρο. Θεμε­λιώ­θη­κε με πρω­το­βου­λία του γλύ­πτη Παύ­λου Βρέλ­λη τον Φεβρουά­ριο του 1983 και άνοι­ξε τις πόρ­τες του το 1995 και είναι το πλέ­ον γνω­στό μου­σείο αυτού του είδους στην Ελλά­δα. Σκο­πός του καλ­λι­τέ­χνη ήταν να ανα­πα­ρα­στή­σει ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα από διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας σε φυσι­κό μέγε­θος μέσα στο μου­σείο. Έτσι θα μπο­ρού­σε να παρου­σιά­σει τους ήρω­ες και τον ρόλο που δια­δρα­μά­τι­σαν, στους αντί­στοι­χους χώρους. Με δικές του ιδέ­ες, μελέ­τες και πολ­λή προ­σω­πι­κή εργα­σία, έφτια­ξε χώρους και ανθρώ­πους, για να βοη­θή­σει τον θεα­τή να βιώ­σει γεγο­νό­τα του παρελθόντος.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Τα Γιάν­νε­να σήμε­ρα Ioannina today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.