- Διαφήμιση -

Ακρωτήριο Ταίναρο

Επισκεφτείτε το άγριο, αυστηρό και επιβλητικό τοπίο που θα σας μαγέψει

Το Ακρω­τή­ριο Ταί­να­ρο είναι ένα από τα πιο μαγι­κά σημεία της Πελο­πον­νή­σου, με το πανέ­μορ­φο και ταυ­τό­χρο­να άγριο φυσι­κό τοπίο ολό­γυ­ρά του να μην αφή­νει κανέ­ναν ασυγκίνητο.

Γνω­στό και ως Ακρο­ταί­να­ρο ή κάβος Ματα­πιάς, εντο­πί­ζε­ται μετα­ξύ του Μεσ­ση­νια­κού και του Λακω­νι­κού κόλ­που, και πήρε την ονο­μα­σία του από τον Ταί­να­ρο, γιο του Δία, ο οποί­ος ίδρυ­σε και την ομώ­νυ­μη πόλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.