- Διαφήμιση -

Τσίντζινα Λακωνίας

Ένα όμορφο παραδοσιακό χωριό κρυμμένο σε μια χαράδρα στον κατάφυτο Πάρνωνα

Τα Τσίν­τζι­να απο­κα­λύ­πτο­νται σαν όνει­ρο ανά­με­σα στις ελα­το­σκέ­πα­στες βου­νο­πλα­γιές του Πάρ­νω­να σε υψό­με­τρο 1.000 μ. Η ηρε­μία που απο­πνέ­ει το τοπίο ξεκου­ρά­ζει μεμιάς τον επι­σκέ­πτη που απο­ζη­τά τους ήχους από τα κελαη­δί­σμα­τα των που­λιών, το θρόι­σμα των φύλ­λων και το κελά­ρυ­σμα των νερών.

Κατευ­θυ­νό­με­νοι από Αθή­να ακο­λου­θή­στε την παλαιά Εθνι­κή Οδό Τριπόλεως–Σπάρτης και στρίψ­τε αρι­στε­ρά 12 χλμ. πριν από τη Σπάρ­τη –προ­σο­χή, μη χάσε­τε τη δια­σταύ­ρω­ση–, ακο­λου­θώ­ντας την ταμπέ­λα για Σελ­λα­σία και κατό­πιν για Πολύ­δρο­σο (η άλλη ονο­μα­σία των Τσιν­τζί­νων). Από εκεί το χωριό απέ­χει 23 χιλιόμετρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.