- Διαφήμιση -

Κύπρος: 15ο Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμε­σού παρου­σιά­ζει το 15ο Ευρω­με­σο­γεια­κό Φεστι­βάλ Παρα­δο­σια­κών Χορών. Μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες γιορ­τές παρά­δο­σης στον τόπο μας η οποία έρχε­ται για να προ­σφέ­ρει σε ντό­πιους και επι­σκέ­πτες, ένα υπερ­θέ­α­μα παρα­δο­σια­κών χορών. Στο Φεστι­βάλ λαμ­βά­νουν μέρος χορευ­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα από Πολω­νία, Σερ­βία, Γεωρ­γία, Ελλά­δα και φυσι­κά από την Κύπρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.