- Διαφήμιση -

Κύπρος: Ξεκίνησαν τα σχολεία στα Κατεχόμενα με προβλήματα

Ξεκί­νη­σαν τα σχο­λεία στα Κατε­χό­με­να με προ­βλή­μα­τα ενώ εντο­πί­στη­καν ήδη τα πρώ­τα κρού­σμα­τα covid.

Πρό­κει­ται για  111 δημό­σια και 14 ιδιω­τι­κά σχο­λεία της δημο­τι­κής εκπαί­δευ­σης. Το κου­δού­νι χτύ­πη­σε χθες  το πρωί μετά από μια μακρά περί­ο­δο τηλεκ­παί­δευ­σης πέρυσι.

Όπως ανα­φέ­ρουν τ/κ ΜΜΕ, περί­που 50.000 μαθη­τές και 5.800 δάσκα­λοι είναι ο αριθ­μός μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών στην πρω­το­βάθ­μια και δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση. Οι μισοί περί­που, 24.000, στα δημο­τι­κά που άνοι­ξαν σήμε­ρα, μετά από 9 μήνες, με απο­στά­σεις, μάσκες και με πρωτόκολλα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κύπρος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.