- Διαφήμιση -

Όμοδος

Το όμορφο κρασοχώρι της Λεμεσού

Το όμορ­φο χωριό Όμο­δος, το οποίο είναι γνω­στό για την παρα­γω­γή κρα­σιού, βρί­σκε­ται στην Επαρ­χία Λεμε­σού σε υψό­με­τρο 800 μέτρων στην ορο­σει­ρά του Τρο­ό­δους. Εντάσ­σε­ται στην πανέ­μορ­φη περιο­χή των «Κρα­σο­χω­ριών», μόλις 42 χλμ. από την πόλη της Λεμεσού

Παρά το μικρό του μέγε­θος το Όμο­δος έχει πολ­λά ενδια­φέ­ρο­ντα αξιο­θέ­α­τα. Βρί­σκο­νται όλα σε κοντι­νή από­στα­ση μετα­ξύ τους: η λιθό­στρω­τη πλα­τεία, τα παλιά πετρό­κτι­στα σπί­τια, τα τοπι­κά οινο­ποιεία, ένα μεσαιω­νι­κό πατη­τή­ρι και το Μονα­στή­ρι του Τιμί­ου Σταυ­ρού με τις παλιές εικό­νες και τα εντυ­πω­σια­κά ξυλό­γλυ­πτα. Υπάρ­χει επί­σης ένα μου­σείο αφιε­ρω­μέ­νο στον Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Αγώ­να της ΕΟΚΑ καθώς και ένα κέντρο για τη δια­τή­ρη­ση της χει­ρο­ποί­η­της δαντέ­λας κι ένα Μου­σείο Εικόνων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.