- Διαφήμιση -

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Η συλλογή με τις μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και δίκαια θεωρείται το κατ' εξοχήν μουσείο του μινωικού πολιτισμού.

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Ηρα­κλεί­ου θεω­ρεί­ται ως ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα μου­σεία στην Ευρώ­πη. Το σημε­ρι­νό κτή­ριο οικο­δο­μή­θη­κε την περί­ο­δο 1933–1937 σε σχέ­δια του Π. Καρα­ντι­νού, στη θέση του μεγα­λο­πρε­πή ενε­τι­κού μονα­στη­ριού του Αγί­ου Φρα­γκί­σκου που κατα­στρά­φη­κε από το σει­σμό του 1856.

Στο Μου­σείο έχουν συγκε­ντρω­θεί αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα απ” όλη την Κρή­τη, καλύ­πτο­ντας την ιστο­ρία του νησιού για περισ­σό­τε­ρο από 5500 χρό­νια. Κυρί­αρ­χη θέση ανά­με­σα σε αυτά κατέ­χουν οι θησαυ­ροί του μινω­ι­κού πολι­τι­σμού, τον οποίο εδώ μπο­ρεί κανείς να θαυ­μά­σει σε όλη την ιστο­ρι­κή του συνέχεια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.